Zaznacz stronę

W dniu dzisiejszym ( 21.02.2024 ) Paulina Hennig-Kloska, minister klimatu i środowiska, zaprezentowała nowe inicjatywy finansowania w obszarze odnawialnych źródeł energii oraz promocji elektromobilności. Ministerstwo klimatu planuje przeznaczyć na te cele kwotę 6,9 miliarda złotych.

Podczas konferencji dotyczącej świeżo ogłoszonych programów Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), Paulina Hennig-Kloska przedstawiła przygotowaną propozycję wsparcia finansowego. Minister skoncentrowała się na szczegółach programów, które Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zapowiadał już wcześniej.

Dofinansowanie na przydomowe elektrownie wiatrowe

Minister Paulina Hennig-Kloska ogłosiła dzisiaj start programu „Moja Elektrownia Wiatrowa”, który wzbudził spore zainteresowanie w sektorze odnawialnych źródeł energii (OZE) w Polsce. Inicjatywa ta ma na celu finansowanie projektów związanych z instalacją przydomowych elektrowni wiatrowych oraz towarzyszących im magazynów energii. Na realizację programu „Moja Elektrownia Wiatrowa” ministerstwo klimatu zamierza przeznaczyć 400 milionów złotych. Środki te będą dostępne dla prosumentów decydujących się na montaż przydomowych turbin wiatrowych o maksymalnej mocy do 20 kW i wysokości nie przekraczającej 30 metrów, pod warunkiem, że energia produkowana będzie na własne potrzeby. Dofinansowanie przewidziano również na zakup magazynu energii współpracującego z turbiną, o minimalnej pojemności 2 kWh. Szczegółowe zasady dotyczące dofinansowania zostaną opisane w artykule „Dotacje na domowe elektrownie wiatrowe już w 2024”.

Wprowadzenie tego programu, które nastąpiło po krótkim okresie konsultacji, spotkało się z krytyką ze strony różnych organizacji, w tym Konfederacji Lewiatan. Krytycy zarzucili, że decyzja o uruchomieniu programu dofinansowania dla małych elektrowni wiatrowych została podjęta zbyt pochopnie i może nie przynieść oczekiwanych efektów.

Szczególne warunki dla rolników

Ministerstwo Klimatu i Środowiska ogłosiło dziś plany dotyczące zwiększenia budżetu programu „Energia dla Wsi„, który oferuje wsparcie finansowe dla projektów związanych z produkcją i magazynowaniem energii odnawialnej na obszarach wiejskich. Program ten, uruchomiony rok temu, cieszy się dużym zainteresowaniem, a zapotrzebowanie na dofinansowanie już przekroczyło pierwotnie przewidziany budżet wynoszący 1 miliard złotych.

W odpowiedzi na pozytywny odbiór i wysoki popyt, Ministerstwo Klimatu i Środowiska zdecydowało się na kontynuację programu, przeznaczając dodatkowe 2 miliardy złotych na dofinansowanie projektów związanych z energią odnawialną dla rolników. Ta decyzja podkreśla zaangażowanie ministerstwa w promowanie zrównoważonego rozwoju i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na terenach wiejskich.

Program dotacji na elektryczne ciężarówki i stacje ładowania

Minister klimatu i środowiska, Paulina Hennig-Kloska, ogłosiła dzisiaj wprowadzenie dwóch nowych inicjatyw mających na celu promowanie rozwoju elektromobilności.

Pierwsza z nich, program „Wsparcie zakupu lub leasingu pojazdów zeroemisyjnych kategorii N2 i N3”, ma na celu finansowe wspieranie nabywania lub leasingowania ciężarówek o zerowej emisji. Na realizację tego programu ministerstwo przeznaczyło budżet w wysokości 1 miliarda złotych. Uczestnicy programu mogą liczyć na dofinansowanie do wysokości 400 tysięcy złotych dla pojazdów kategorii N2 oraz do 750 tysięcy złotych dla pojazdów kategorii N3, przy czym wsparcie to nie może przekroczyć 30-60% kosztów kwalifikowanych w zależności od kategorii.

Drugi program, „Wsparcie budowy i/lub rozbudowy ogólnodostępnych stacji ładowania dla transportu ciężkiego”, skupia się na rozbudowie infrastruktury ładowania dla ciężarówek zeroemisyjnych. Lokalizacje stacji mają obejmować trasy sieci bazowej TEN-T, centra logistyczne oraz terminale intermodalne. Dla tego celu Ministerstwo Klimatu i Środowiska zarezerwowało 2 miliardy złotych. Dofinansowanie w formie dotacji może pokryć nawet 100% kosztów kwalifikowanych i jest skierowane do przedsiębiorców, którzy podejmą się budowy lub rozbudowy stacji ładowania o mocy nie mniejszej niż 350 kW.

Te nowe programy stanowią część szerszych działań rządu na rzecz promowania zrównoważonego rozwoju i redukcji emisji CO2, poprzez wsparcie elektromobilności w transporcie ciężarowym.

Dofinansowanie na kogenerację

Minister klimatu ogłosiła dzisiaj, że zostanie uruchomiona nowa pula środków w ramach programu „Kogeneracja dla energetyki i przemysłu”. Program ten umożliwia uzyskanie dofinansowania na projekty związane z budową lub modernizacją instalacji produkcyjnych o mocy przynajmniej 10 MW, które działają w systemie wysokosprawnej kogeneracji. Obejmuje to instalacje wykorzystujące ciepło odpadowe, energię odnawialną lub paliwa gazowe, przy czym z programu wykluczone są instalacje opalane węglem. Dodatkowo, wsparcie mogło być wykorzystane na koszty związane z przyłączeniem do sieci energetycznej lub uruchomieniem magazynu energii współpracującego z jednostką wytwórczą.

W ramach nowych działań, Ministerstwo Klimatu i Środowiska zdecydowało się zwiększyć budżet programu „Kogeneracja dla energetyki i przemysłu” o dodatkowe 1,5 miliarda złotych. Ta decyzja podkreśla zaangażowanie w rozwój zrównoważonych i efektywnych energetycznie rozwiązań w sektorze energetycznym i przemysłowym, wspierając jednocześnie przejście od paliw kopalnych do bardziej ekologicznych źródeł energii.

Polska liderem w dotacjach

Ministerstwo Klimatu i Środowiska zakończyło prace nad nowo omówionymi programami, które teraz oczekują na zatwierdzenie przez Europejski Bank Inwestycyjny (EBI). Oczekuje się, że finansowanie tych inicjatyw będzie pochodziło z Funduszu Modernizacyjnego, unijnego instrumentu wspierającego inwestycje w transformację energetyczną w krajach Unii Europejskiej o PKB per capita poniżej 60% średniej UE, na podstawie danych z 2013 roku. Polska, jako jeden z 13 beneficjentów tego funduszu, może liczyć na znaczące wsparcie.

Fundusz Modernizacyjny finansowany jest z wpływów pochodzących z unijnego systemu handlu emisjami (ETS), z puli 4,5% ogólnych uprawnień do emisji CO2, które są sprzedawane przez EBI w półrocznych transzach. Polska otrzyma 34,2% dostępnych środków z tego funduszu, co stanowi znaczącą część i podkreśla rolę kraju w procesie transformacji energetycznej na kontynencie.

Minister Hennig-Kloska wyraziła nadzieję, że proces zatwierdzania przez EBI zostanie zakończony w marcu, co umożliwi uruchomienie naboru wniosków w bieżącym kwartale. To krok naprzód w realizacji ambitnych celów Polski w zakresie modernizacji sektora energetycznego i przemysłowego, z korzyścią dla środowiska i gospodarki.

5/5 - (1 vote)

Autor: Mateusz Mańka